PRIVACYVERKLARING

Diny van Weperen, gevestigd aan Leegemaad 39 8431 TS Oosterwolde (hierna Diny van Weperen), is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

 • Diny van Weperen respecteert uw privacy en zorg ervoor dat gegevens die u met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.
 • Diny van Weperen verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 • Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van het doel voor het verwerken van de persoonsgegevens, de aard en het beheer van de gegevens die wij verwerken, de personen
  die toegang hebben tot de gegevens en de rechten voor u als cliënt.
 • In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Diny van Weperen in deze een zogeheten verwerkingsverantwoordelijke.
 • De registraties worden niet buiten Europa verwerkt.
 • Diny van Weperen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Grondslag voor verwerking van persoonsgegevens
1. De grondslag waarop het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd:

 • U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • U geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door akkoord en instemming te geven aan de zorgovereenkomst die Diny van Weperen met u heeft gesloten;
 • Er is een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken.

2. De volgende persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor de hulpverlening, door Diny van Weperen worden verwerkt:

 • Persoonsgegevens van de cliënt, (wettelijk) vertegenwoordiger en familieleden;
 • BSN-nummer;
 • Emailadres en telefoongegevens van de cliënt, (wettelijk) vertegenwoordiger en familieleden;
 • Indicatiegegevens;
 • Hulpverleningsgegevens.

Toegang tot het cliëntdossier
3. Behalve de directeur van Diny van Weperen heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot een cliëntdossier dat door Diny van Weperen wordt samengesteld. Dit zijn
a. De directeur.

De medewerkers die deze functies bekleden hebben allen een geheimhoudingsplicht. Per cliënt
bepaalt Diny van Weperen wie er toegang heeft tot het bij de cliënt behorend cliëntdossier.

4. Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de cliënt worden in het cliëntdossier opgeslagen.

5. Alleen medewerkers die direct bij de begeleiding van de cliënt zijn betrokken en personen die van de cliënt hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het cliëntdossier inzien.

6. Gegevens van de cliënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk
toestemming heeft gegeven middels een formulier ‘Toestemmingsverklaring’. In deze toestemmingsverklaring geven wij aan voor welk doel wij toestemming vragen om gegevens met anderen te delen. Voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

7. In de Wet maatschappelijke ondersteuning en in de Jeugdwet is opgenomen dat zorgaanbieders van maatwerkvoorzieningen, waaronder Diny van Weperen, persoonsgegevens voor gemeenten,
CAK, SVB, CIZ en toezichthoudende ambtenaren mogen verwerken en met hen mogen uitwisselen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak.

Bewaartermijnen
8. Nadat de cliënt begeleid is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerde medewerkers/functies deze gegevens in kunnen zien, met inachtneming van
onderstaand:

 • Bij volwassenen (niet vallend onder de Wgbo) is de bewaartermijn vijftien (15) jaar na de laatste wijziging in het cliëntdossier.
 • Fiscale gegevens (omtrent betalingen) dienen zeven (7) jaar bewaard te worden.

Rechten van de cliënt
9. De cliënt c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over de cliënt zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger meent dat
gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kan de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken deze te wijzigen.

Cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordigers hebben:

Tenslotte hebben cliënten recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Wanneer u gebruik wilt maken van een van (een van) bovengenoemde rechten, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Wij vullen dan samen met u het Formulier uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in, omdat wij vast willen leggen van welk recht u gebruik maakt en wat de acties zijn geweest. Wij zullen hierbij uw identiteit verifiëren en vragen u daarom om een identiteitsbewijs mee te nemen naar de afspraak.

Verwerking van gegevens
10. Betrokken instanties en ketenpartners waar Diny van Weperen gegevens mee uitwisselt zijn opgenomen in een register. Dit heet een ‘Verwerkingsregister’. U mag te allen tijde dit verwerkingsregister bij ons opvragen.

11. Tevens is er met alle partijen waar vertrouwelijke (persoons) gegevens mee wordt uitgewisseld een verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend.

12. Wanneer u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit via de geldende klachtenprocedure kenbaar maken. Komen wij er samen niet uit, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek
13. In het geval er sprake zou zijn van een datalek, heeft Diny van Weperen een wettelijke meldplicht. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij Diny van Weperen, zonder dat dit de bedoeling is geweest.

14. Deze meldplicht houdt in dat Diny van Weperen direct een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra er sprake is van een ernstig datalek. Soms moeten wij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn).

15. Bij een (vermoedelijk) datalek treedt onze Meldcode Datalekken en Privacyschending in werking. De Meldcode Datalekken en Privacyschending kunt u bij ons opvragen.

Cookies website
16. Diny van Weperen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging gegevens
17. Diny van Weperen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van fraude of misbruik, neem dan contact op met ons op via email en/of telefoonnummer.

Cliëntenondersteuner
18. Een onafhankelijke cliëntenondersteuner is iemand die het aanbod van zorg en ondersteuning in uw regio goed kent en biedt kortlopende ondersteuning. Hij kijkt samen met u wat u nodig heeft en waar u terecht kunt. Een cliëntondersteuner is geen hulpverlener en werkt ook niet bij een zorgorganisatie. Een cliëntondersteuner is dus onafhankelijk, staat naast u, kan meegaan naar gesprekken of u helpen met de weg te vinden in regels van organisaties. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de cliëntenondersteuning vanuit de WMO.

Vragen en contact
19. Binnen Diny van Weperen is Diny van Weperen de Privacy Officer. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via email en/of telefoonnummer.

Contactgegevens
Diny van Weperen
Leegemaad 39
8431 TS Oosterwolde
06 - 25 238 278
balans@dinyvanweperen.nl

Privacy Officer Diny van Weperen
Leegemaad 39
8431 TS Oosterwolde
06 - 25 238 278
balans@dinyvanweperen.nl