PRIVACYVERKLARING

Diny van Weperen houdt, om de zorg voor u zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, registraties bij van uw administratieve gegevens en de geleverde zorg.

Op deze registraties is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze AVG bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die
worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënten. Wij hebben de van toepassing zijnde zaken vastgelegd in
onderstaand reglement.

TOEGANG TOT HET CLIËNTENDOSSIER
1. Diny van Weperen is de enige die toegang heeft tot een cliëntdossier.
2. Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de cliënt worden in het cliëntdossier opgeslagen.
3. Gegevens van de cliënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk
toestemming heeft gegeven middels een formulier ‘toestemmingsverklaring’, en voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na overlijden worden de
gegevens niet openbaar gemaakt.

BEWAARTERMIJNEN
4. Nadat de cliënt begeleid is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerde medewerkers/functies deze gegevens in kunnen zien, met inachtneming van
onderstaand:

  • Bij volwassenen is de bewaartermijn vijftien (15) jaar na de laatste wijziging in het dossier.
  • Fiscale gegevens (omtrent betalingen) dienen zeven (7) jaar bewaard te worden.

RECHTEN VAN DE CLIËNT
5. De cliënt c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over de cliënt zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger meent dat gegevens
onjuist zijn vastgelegd, dan kan de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken deze te wijzigen.
Cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordigers hebben:

Tenslotte hebben cliënten recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.
Wanneer u gebruik wilt maken van een van (een van) bovengenoemde rechten, dan kunt u hiervoor een
afspraak maken. Wij vullen dan samen met u het Formulier uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in, omdat wij vast willen leggen van welk recht u gebruik maakt en wat de acties
zijn geweest.


VERWERKING VAN GEGEVENS

6. Betrokken instanties en ketenpartners waar Diny van Weperen gegevens mee uitwisselt zijn
opgenomen in een register. U mag te allen tijde dit overzicht bij ons opvragen. Tevens is er met alle
partijen waar vertrouwelijke (persoons) gegevens mee wordt uitgewisseld een
verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend.
7. Wanneer u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit via
de geldende klachtenprocedure kenbaar maken.