PRIVACYVERKLARING
Diny van Weperen houdt, om de zorg voor u zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, registraties bij van uw administratieve gegevens en de geleverde zorg.

Op deze registraties is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze AVG bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënten. Wij hebben de van toepassing zijnde zaken vastgelegd in onderstaand reglement.

TOEGANG TOT HET CLIËNTENDOSSIER
Alleen Diny van Weperen heeft toegang tot een cliëntdossier. Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de cliënt worden in het cliëntdossier opgeslagen. Gegevens van de cliënt worden niet aan derden verstrekt, tenzij de cliënt (of diens wettelijk vertegenwoordiger) schriftelijke toestemming heeft gegeven middels een ‘toestemmingsverklaring’. Voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

BEWAARTERMIJNEN
Nadat de cliënt begeleid is, worden de gegevens gearchiveerd met inachtneming van onderstaand:

  • Bij volwassenen is de bewaartermijn vijftien (15) jaar.
  • Dossiers van overleden volwassenen moeten vijftien jaar bewaard blijven, gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de begeleiding of het overlijden.
  • Fiscale gegevens (omtrent betalingen) dienen zeven (7) jaar bewaard te worden.

RECHTEN VAN DE CLIËNT
De cliënt c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over de cliënt zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kan de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken deze te wijzigen.

Cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordigers hebben:

Tenslotte hebben cliënten recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Wanneer u gebruik wilt maken van een van (een van) bovengenoemde rechten, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Wij vullen dan samen met u een ‘Formulier Uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming’ in, omdat wij vast willen leggen van welk recht u gebruik maakt en wat de acties zijn geweest.

VERWERKING VAN GEGEVENS
Met alle partijen waar vertrouwelijke (persoons)gegevens mee worden uitgewisseld is een Verwerkersovereenkomst opgesteld.

Betrokken instanties en ketenpartners waar Diny van Weperen – alleen na toestemming van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger – gegevens mee uitwisselt zijn opgenomen in een Verwerkingsregister. U mag te allen tijde dit register bij ons opvragen.

Wanneer u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit via de geldende klachtenprocedure kenbaar maken.