PRIVACYVERKLARING

Diny van Weperen houdt, om de zorg voor u zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, registraties bij van uw administratieve gegevens en de geleverde zorg. Op de registraties is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze registraties worden niet buiten Europa verwerkt.

Deze AVG bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënten. Wij hebben de van toepassing zijnde zaken vastgelegd in onderstaand reglement.

Diny van Weperen is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Grondslag voor verwerking van persoonsgegevens
1. De grondslag waarop het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd:
 U geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door akkoord en instemming te geven aan de zorgovereenkomst die Diny van Weperen met u heeft gesloten.
 Er is een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken.

2. De volgende persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor de hulpverlening, door Diny van Weperen worden verwerkt:
 Persoonsgegevens van de cliënt, (wettelijk) vertegenwoordiger en familie;
 BSN-nummer;
 Emailadres en telefoongegevens van de cliënt, (wettelijk) vertegenwoordiger en familieleden;
 Indicatiegegevens;
 Hulpverleningsgegevens.

Toegang tot het cliëntdossier
3. Alleen Diny van Weperen heeft toegang tot een cliëntdossier.

4. Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de cliënt worden in het cliëntdossier opgeslagen.

5. Alleen medewerkers die direct bij de begeleiding van de cliënt zijn betrokken en personen die van de cliënt hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het cliëntdossier inzien.

6. Gegevens van de cliënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk
toestemming heeft gegeven middels een formulier ‘Toestemmingsverklaring’. In deze toestemmingsverklaring geven wij aan voor welk doel wij toestemming vragen om gegevens met anderen te delen. Voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

7. In de Wet maatschappelijke ondersteuning en in de Jeugdwet is opgenomen dat zorgaanbieders van maatwerkvoorzieningen, waaronder Diny van Weperen, persoonsgegevens voor gemeenten,
CAK, SVB, CIZ en toezichthoudende ambtenaren mogen verwerken en met hen mogen uitwisselen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak.

Bewaartermijnen
8. Nadat de cliënt begeleid is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerde medewerkers/functies deze gegevens in kunnen zien, met inachtneming van
onderstaand:
 Bij volwassenen (niet vallend onder de Wgbo) is de bewaartermijn vijftien (15) jaar na de
laatste wijziging in het cliëntdossier.
 Fiscale gegevens (omtrent betalingen) dienen zeven (7) jaar bewaard te worden.

Rechten van de cliënt
9. De cliënt c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over de cliënt zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger meent dat
gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kan de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken deze te wijzigen.

Cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordigers hebben:
 Het recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen (artikel 20 AVG);
 Het recht op vergetelheid: verwijdering van (alle) gegevens dossier en het recht om ‘vergeten’ te worden (artikel 17 AVG);
 Het recht op inzage in het dossier, en het recht op rectificatie en aanvulling (artikel 16 AVG);
 Het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken (voor meer informatie over situaties en criteria verwijzen wij u naar de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-beperking-van-de-verwerking-in-6348);
 Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Tenslotte hebben cliënten recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Wanneer u gebruik wilt maken van een van (een van) bovengenoemde rechten, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Wij vullen dan samen met u het Formulier uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in, omdat wij vast willen leggen van welk recht u gebruik maakt en wat de acties zijn geweest.

Verwerking van gegevens
10. Betrokken instanties en ketenpartners waar Diny van Weperen gegevens mee uitwisselt zijn opgenomen in een register. Dit heet een ‘Verwerkingsregister’. U mag te allen tijde dit verwerkingsregister bij ons opvragen.

11. Tevens is er met alle partijen waar vertrouwelijke (persoons) gegevens mee wordt uitgewisseld een verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend.

12. Wanneer u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit via de geldende klachtenprocedure kenbaar maken. Komen wij er samen niet uit, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek
13. In het geval er sprake zou zijn van een datalek, heeft Diny van Weperen een wettelijke meldplicht. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij Diny van Weperen, zonder dat dit de bedoeling is geweest.

14. Deze meldplicht houdt in dat Diny van Weperen direct een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra er sprake is van een ernstig datalek. Soms moeten wij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn).

15. Bij een (vermoedelijk) datalek treedt onze Meldcode Datalekken en Privacyschending in werking. De Meldcode Datalekken en Privacyschending kunt u bij ons opvragen.

 

Contactgegevens
Diny van Weperen
Leegemaad 39
8431 TS Oosterwolde
06 - 25 238 278
balans@dinyvanweperen.nl

Functionaris gegevensbescherming Diny van Weperen
Leegemaad 39
8431 TS Oosterwolde
06 - 25 238 278
balans@dinyvanweperen.nl